Saturday, 31 March 2012

~fasakh~

~FASAKH~
ini adalah hasil kkp fiqh ana & partner hebat ana, Bazmila Binti Razali >> ppismp 2.04

Rounded Rectangle: FASAKH

Maksud fasakh
       Dari segi bahasa bermaksud membatalkan.

       Dari segi istilah ialah membatalkan ikatan perkahwinan dengan budi bicara hakim.

Pelaksanaan fasakh
1)Berpunca dari alasan-alasan yang tidak nyata.
   = Terdapat pertelingkahan pendapat terutama pihak yang terlibat yang memerlukan pengadilan dan pemerhatian dari hakim dalam membuat keputusan.Contohnya,kegagalan suami member nafkah.Suami mengatakan bahawa ia telah member nafkah,sedangkan isteri menafikannya.
2)Berpunca dari alasan yang jelas.
   = Pengadilan hakim tidak diperlukan kerana fasakh sudahpun berlaku,tetpi peranan hakim hanyalah mengesahkan bahawa perkahwinan itu telah terbatal.Contohnya,murtad,suami atau isteri memeluk islam,tetapi muncul halangan secara tiba-tiba,
Alasan yang membolehkan fasakh.
1)Suami tidak mampu member mahar atau member nafkah.
2)Keputusan fasakh yang dicadangkan oleh hakam
3)Kecacatan pada organ seks suami.
4)Kecacatan anggota.
5)Suami isteri terdiri daripada saudara sesusu.
6)Perkara yang muncul secara tiba-tiba yang boleh mengharamkan perhubungan kedua suami isteri.
7)Salah seorang daripada suami isteri menjadi tawanan perang.
8)Perpisahan kerana murtad
9)Li’an
10)Perpisahan kerana tidak diketahui akad yang terdahulu.
11)Kedua-dua saksi fasik.
Pembatalan perkahwinan secara fasakh menurut mazhab.
1)Mazhab  Hanafi
=Apabila berlainan negara antara suami isteri.Jika musta’man,tidak terfasakh perkahwinan kerana dia masih mempunyai niat untuk kembali semula ke negaranya.
=Aqad tekah terbatal kerana tanpa saksi
=Aqad dibuat bertempoh
=Pertalian yang mengharamkan perkahwinan
=Halangan yang mendadak seperti tiba-tiba diketahui isteri pertama adalah ibu susuan kepada isteri kedua,
=Salah satu pihak murtad.
2)Mazhab Maliki
=Aqad fasik seperti mut’ah
=Sebab perhubungan susuan
=Li’an
=Apabila salah satu pihak memeluk islam

3)Mazhab Hanbali
=Gila
=Sopak
=Kusta
=Kecacatan organ seks atau suami tidak berdaya melakukan perhubungan perkelamian

ALASAN YANG DIBENARKAN MENUNTUT FASAKH
1)           Fasakh kerana suami tidak mampu memberi nafkah dan mahar
 Mazhab Hanbali : apabila mahar ditentukan secara tunai,dan suami tidak mampu membayarnya maka pihak isteri boleh menuntut fasakh jika sebelum berlaku hubungan perkelamian.
Mazhab Hanafi : isteri tidak boleh menuntut fasakh sekiranya suami tidak mampu membayar mahar dan member nafkah.Pendapat ini berdasarkan surah Al-Talaq ayat 7

÷,ÏÿYãÏ9 rèŒ 7pyèy `ÏiB ¾ÏmÏFyèy ( `tBur uÏè% Ïmøn=tã ¼çmè%øÍ ÷,ÏÿYãù=sù !$£JÏB çm9s?#uä ª!$# 4 Ÿw ß#Ïk=s3ムª!$# $²¡øÿtR žwÎ) !$tB $yg8s?#uä 4 ã@yèôfuŠy ª!$# y÷èt/ 9Žô£ãã #ZŽô£ç ÇÐÈ    
7. hendaklah orang Yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya; dan sesiapa Yang di sempitkan rezekinya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari apa Yang diberikan Allah kepadanya (sekadar Yang mampu); Allah tidak memberati seseorang melainkan (sekadar kemampuan) Yang diberikan Allah kepadaNya. (orang-orang Yang Dalam kesempitan hendaklah ingat bahawa) Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan.

Imam Syafi’e ,Ahmad bin Hanbal dan Malik telah bersepakat bahawa fasakh boleh dilakukan jika pihak suami tidak mampu menyediakan nafkah,Hujah mereka ialah
1)
#sŒÎ)ur ãLäêø)¯=sÛ uä!$|¡ÏiY9$# z`øón=t6sù £`ßgn=y_r&  Æèdqä3Å¡øBr'sù >$rá÷èoÿÏ3 ÷rr& £`èdqãmÎhŽ|  7$rã÷èoÿÏ3 4 Ÿwur £`èdqä3Å¡÷IäC #Y#uŽÅÑ (#rßtF÷ètGÏj9 4 `tBur ö@yèøÿtƒ y7Ï9ºsŒ ôs)sù zOn=sß ¼çm|¡øÿtR 4 Ÿwur (#ÿräÏ­Fs? ÏM»tƒ#uä «!$# #Yrâèd 4 (#rãä.øŒ$#ur |MyJ÷èÏR «!$# öNä3øn=tæ !$tBur tAtRr& Nä3øn=tæ z`ÏiB É=»tGÅ3ø9$# ÏpyJõ3Åsø9$#ur /ä3ÝàÏètƒ ¾ÏmÎ/ 4 (#qà)¨?$#ur ©!$# (#þqãKn=ôã$#ur ¨br& ©!$# Èe@ä3Î/ >äóÓx« ×LìÎ=tæ ÇËÌÊÈ    
231. dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu) kemudian mereka (hampir) habis tempoh idahnya maka bolehlah kamu pegang mereka (rujuk) Dengan cara Yang baik atau lepaskan mereka Dengan cara Yang baik. dan janganlah kamu pegang mereka (rujuk semula Dengan maksud memberi mudarat, kerana kamu hendak melakukan kezaliman (terhadap mereka); dan sesiapa Yang melakukan demikian maka Sesungguhnya Dia menganiaya dirinya sendiri. dan janganlah kamu menjadikan ayat-ayat hukum Allah itu sebagai ejek-ejekan (dan permainan). dan kenanglah nikmat Allah Yang diberikan kepada kamu, (dan kenanglah) apa Yang diturunkan kepada kamu Iaitu Kitab (Al-Quran) dan ilmu hikmat, untuk memberi pengajaran kepada kamu dengannya. dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah: Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.

ß,»n=©Ü9$# Èb$s?§sD ( 88$|¡øBÎ*sù >$rá÷èoÿÏ3 ÷rr& 7xƒÎŽô£s? 9`»|¡ômÎ*Î/ 3 Ÿwur @Ïts öNà6s9 br& (#räè{ù's? !$£JÏB £`èdqßJçF÷s?#uä $º«øx© HwÎ) br& !$sù$sƒs žwr& $yJŠÉ)ムyŠrßãm «!$# ( ÷bÎ*sù ÷LäêøÿÅz žwr& $uKÉ)ムyŠrßãn «!$# Ÿxsù yy$oYã_ $yJÍköŽn=tã $uKÏù ôNytGøù$# ¾ÏmÎ/ 3 y7ù=Ï? ߊrßãn «!$# Ÿxsù $ydrßtG÷ès? 4 `tBur £yètGtƒ yŠrßãn «!$# y7Í´¯»s9'ré'sù ãNèd tbqãKÎ=»©à9$# ÇËËÒÈ  
229. talak (yang boleh dirujuk kembali itu hanya) dua kali. sesudah itu bolehlah ia (rujuk dan) memegang terus (isterinya itu) Dengan cara Yang sepatutnya atau melepaskan (menceraikannya) Dengan cara Yang baik dan tidaklah halal bagi kamu mengambil balik sesuatu dari apa Yang telah kamu berikan kepada mereka (isteri-isteri Yang diceraikan itu) kecuali jika keduanya (suami isteri takut tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah. oleh itu kalau kamu khuatir Bahawa kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa - mengenai bayaran (tebus talak) Yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya (dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu). itulah aturan-aturan hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya; dan sesiapa Yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang Yang zalim.

Melalui ayat diatas,suami hendaklah mentalak isteri,dan sekiranya ia tidak melakukan maka hakim akan mengambil tempatnya.

2)Sabda Rasulullah s,a,w yang bernaksud “Tidak memudarat dan tidak saling memudaratkan.”Memegang isteri tanpa memberi nafkah asalah memedaratkannya.Tugas hakim ialah menghindarkan kemudaratan tersebut dengan menamatkan perkahwinan yang menyebabkan kemudaratan tersebut.
3)Sekiranya hakim dibenarkan untuk memisahkan antara suami isteri dengan sebab kecacatan yang berkaitan hubngan perkelamian yang mana perkara tersebut merupakan satu kezaliman dengan tidak memberi nafkah adalah tidak dapat dielakkan lagi sekiranya dituntut oleh isteri.\
Mereka berbeza pendapat tentang pembuktian ketidakmampuan pihak suami.
Pendapat Imam Malik     =Ketidakmampuan pihak suami hendaklah dibuktikan atau disabitkan dengan pengakuan isteri.Aduan boleh dibuat setelah sebulan suami gagal memberi nafkah.Begitu juga dengan tempat tinggal dan pakaian.Ia termasuk dalam nafkah.
Pendapat Imam Sya’fie    =Ketidakmampuan hendaklah disabitkan dengan bukti atau pengakuan suami.Fasakh boleh boleh dilakukan sebelum hubungan perkelamian dan pihak isteri tidak bolah lagi sabar dengan ketidakmampuan suami,Kadar nafkah yang diambil kira  kedudukan suami.Isteri boleh menuntut fasakh sekiranya suami gagal menyediakan makanan asasi
2)           Fasakh kerana aib atau kecacatan
Mazhab Sya’fie
Kecacatan yang dibolehkan mana-mana pihak menuntut fasakh ialah jika pasangannya menghidap penyakit gila,kusta,sopak,kecacatan organ seks dan tidak berupaya melakukan hubungan perkelamia.Sebaliknya jika kecacatan yang tidak menghalang melakukan hubungan kelamin,maka ia tidak boleh menuntut fasakh.
Sekiranya berlaku kecacatan yang dinyatakan seperti diatas selepas aqad nikah,sama ada sebelum atau selepas berlaku hubungan perkelamian maka boleh menuntut fasakh.Adapun ‘unnah (mati pucuk) ianya dikecualikan jika telah berlaku hubungan kelamin .Sekiranya penyakit itu boleh diubati maka gugurlah fasakh.


Mazhab Hanbali
Membolehkan suami atau isteri menuntut fasakhsekiranya kecacatan itu menghalang dari melakukan hubungan kelamin iaitu kecacatan organ seks suami atau isteri atau ketidakupayaan melakukan hubungan kelamin.Selain dari itu,penyakit yang merbahaya dan mudah dijangkiti dan berjangkit seperti sopak,gila, dan kusta juga termasuk dalam kategori kecacatan yang membolehkan fasakh.
Mazhab Hanafi
Ketidakupayaan suami untuk melakukan hubungan kelamin dan kecacatan pada organ seks sahaja sebagai kecacatan yang membolehkan salah satu pihak menuntut fasakh.Berkenaan pembuktian,maka ianya mestilah terlebih dahulu dibuktikan didepan hakim.
3)Fasakh kerana tidak setara (kufu’)
Kufu’ bermaksud setara atau sama.Ia bermaksud suami isteri setaraf dalam beberapa  aspek tertentu.Kufu’ merupakan hak calon isteri dan walinya dan hak tersebut boleh mereka gugurkan,
Pendapat mazhab mengenai kufu’
Mazhab Syafi’e : Aspek yang diambilkira ialah dari surut nasab,kemuliaan,tidak cacat,pekerjaan dan kebebasan diri(merdeka atau hamba)
Mazhab Hanafi : Kesetaraan yang diambik kira ialah dari sudut nasab,agama,dan harta.
Abu yusuf dan Muhammad : Mengambilkira dari aspek pekerjaan.
Mazhab Hanbali : Diambilkira dari sudut agama,keturunan,kebebasan diri(merdeka atau hamba) pekerjaan dan kekayaan.
Mazhab Maliki : Mengkhususkan aspek agama sahaja perlu setara bagi dipenuhi oleh pihak suami.

Di dalam enakmen Keluarga Islam di Malaysia sendiri ada memperuntukkan disebut bahawa isteri,telah dikahwinkan oleh bapa atau penjaganya yang lain sebelum ia mencapai umur 16 tahun,menolak perkahwinan itu sebelum mencapai umur 18 tahun.
Sependapat ulama’
                                = sekiranya wali mengahwinkan anak perempuan dengan wali yang     tidak sekufu maka,perempuan tersebut berhak menuntut fasakh
                                =.Begitu juga dengan perempuan yang berkahwin dengan seorang lelaki yang tidak sekufu,maka walinya berhak menuntut fasakh.
                                = Sekiranya wali aqrab yang mengahwinkan seorang perempuan dengan keizinannya,maka wali ab’ad tidak berhak menuntut fasakh.
                                =Sekiranya seorang wali mengahwinkan seorang perempuan dengan lelaki yang tidak sekufu dengan kededhaanya,sedangkan wali lain yang dalam tingkatan yang sama tidak bersetuju maka mereka berhak menuntut fasakh.
4)Fasakh kerana Murtad
Pengertian murtad  = Keluar dari agama islam sama ada melalui azam,perkataan perlakuan,dan kepercayaan.
>     Seorang lelaki murtad tidak boleh berkahwin sebelum atau sesudah ditahan(supaya ia bertaubat.
>     Seorang lelaki yang murtad yang mempunyai isteri dan telah melakukan hubunagn perkelamian dengan isterinya maka ia tidak bertaubat sebelum isterinya habis iddah,terbatallah perkahwinan tersebut.
>    Jika salah satu pihak murtad,sedangkan belum berlaku perhubungan perkelamian maka perkahwinan tersebut batal dan pihak isteri tidak perlu beriddah.
>     Kalau puhak suami yang murtad,maka ia mesti memberi setengah daripada mahar kepada isterinya kerana sebab fasakh berpunca dari pihaknya,
>    Jika isteri murtad,maka ia tidak mendapat apa-apa.
5)Fasakh kerana memeluk Islam
>     Apabila pihak suami memeluk islam,sedangkan isterinya bukan dari ahli kitab maka perkahwinan itu terbatal.
>    Jika pihak isteri yang memeluk islam ketika dalam tempoh iddah maka perkahwinan itu tetap kekal
>    Jika isteri tersebut tergolong dalam wanita ahli kitab maka perkahwinan itu kekal.

>   Jika kedua-dua perkahwinan itu juga kekal
FASAKH KERANA SUAMI HILANG ATAU DIPENJARA

Pentagon: Mazhab Hanafi dan Syafi’i 

|  Berpendapat isteri tidak berhak menuntut fasakh
|  Alasan : tidak ada dalil syarak yang membenarkan

Pentagon: Mazhab Hanbali dan Maliki 

|  Membenarkan
|  Dengan sebab suami yang hilang bagi tempoh yang lama kerana memudaratkan isteri sepanjang ketiadaannya.

*       

Mazhab syafi’I,Hanbali,Maliki,dan Hanafi               berpendapat bahawa isteri yang kehilangan   

                                                                                               suami tanpa diketahui hendaklah menunggu
                                                                                              sehingga diyakini kematiannya  dan dia
                                                                                              diceraikan.
TEMPOH KEHILANGAN
Rounded Rectangle: Suami hilang
*      Mazhab Hanafi :: isteri perlu menunggu sehingga umur suaminya mencapai 120 tahun. Maka , hakim berhak untuk memisahkan keduanya dan isteri dibolehka beriddah selepas itu.
*      Mazhab Hanbali :: isteri perlu menunggu 4 tahun jika kehilangan itu dalam keadaan yang zahirnya ia akan mati( kemalangan). Manakala dalam keadaan yang zahirnya ia selamat (musafir) ,maka hendaklah menunggu sehingga suami 90 tahun.
*      Mazhab Maliki ::mempunyai empat tempoh bergantung kepada bentuk kehilangannya.
         i.            Kehilangan dalam Negara islam -> seperti akibat penyakit yang merebak maka isteri perlu menunggu 4 tahun
       ii.            Kehilangan di negar kafir-> maka isteri kena menunggu berdasarkan tempoh umur suaminya iaitu 70 tahun. Selepas umur tersebut,barulah hakim mensabitkan kematiannya.
         i.            Kehilangan kerana berperang sesame islam -> maka tempoh menunggu ialah 4 tahun dihukumkan sabagaimana kes pertama.
       ii.            Kehilangan kerana berperang dengan orang kafir -> tempoh mununggu bagi isteri ialah setahun setelah dilakukan siasatan akan kehilangannya.

Rounded Rectangle: Suami dihukum penjara
Tidak terdapat nas yang jelas
Mazhab Maliki :
Ø  membenarkan fasakh dengan sebab dipenjara dengan mengqiaskannyankepada keharusan fasakh dengan sebab hilang dengan syarat kehilangan tersebut mestilah setahun atau lebih
Fuqaha’ di Mesir
Ø  bependapat bahawa suami yang telah dihukum penjara secara muktamad selama tiga tahun atau lebih dianggap menyamai suami yang telah hilang selama setahun atau lebih yang memungkinkan pihak isteri mengalami darar.
Ø  Isteri boleh meminta fasakh setelah setahun suami menjalani hukuman tersebut.
Ø  Isteri perlu membuktikan 5 perkara berkenaan dengan hukuman penjara ke atas pihak suami :

                                                                     i.            Hukuman penjara telah dikenakan terhadap suaminya.
                                                                   ii.            Tempoh penjara selama 5 tahun atau lebih
                                                                  iii.            Hukuman tersebut adalah muktamad
                                                                 iv.            Hukuman tersebut terus berkuatkuasa ke atas pihak suami
                                                                   v.            Suami telah menjalani hukuman selama setahun atau lebih
Di Malaysia :
Ø  Peruntukan : member tempoh kepada  isteri selama 7 tahun atau lebih sebelum mahkamah boleh mengisytiharkan kematian suaminya yang dipercayai meninggal atau hilang.
Ø  Kedah dan Pahang  >> tidak menentukan had masa  kehilangan suami
Ø  Perak>> tidak memperuntukkan langsung
Ø  Sarawak >> tempoh kehilangan yang membolehkan menuntut fasakh ialah 3 tahun atau lebih.

~aiesyaa yamin~
Horizontal Scroll: FASAKH KERANA PERSETERUAN (SYIQAQ) ATAU KEMUDARATAN DAN LAYANAN BURUK

لإاله الإ الله

recharge our iman

glitter mouse

sakura